dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3068
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje / Rodzaje / zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów
Zezwolenie na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Procedury transgranicznego przemieszczania odpadów uregulowane są przez rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190 z 12.7.2006). Aktem prawnym, który doprecyzowuje przepisy rozporządzenia i przenosi je na grunt polskiego prawa administracyjnego jest ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 2007 r., nr 124 poz. 859).

Pisemne zezwolenie na transgraniczne przemieszczenie odpadów jest wymagane w przypadku przemieszczeń :

  1. Wszelkich odpadów przeznaczonych do operacji unieszkodliwiania (np. D1 – składowanie na powierzchni ziemi, D10 – spalanie, D12 składowanie stałe, np. lokowanie w kopalniach, itd);
  2. Wszelkich odpadów przeznaczonych do odzysku na terenie Rumunii (do końca 2014 r.) i Bułgarii (do końca 2015 r.);
  3. Odpadów sklasyfikowanych w załączniku IV do rozporządzenia nr 1013/2006 (tzw. „bursztynowym” wykazie odpadów), tj.:

 

  • wszystkich odpadów o kodach zaczynających się na literę A zgodnie z klasyfikacją Konwencji bazylejskiej (np. A1160 – odpady akumulatorów całych albo kruszonych, A3020 – odpady olejów mineralnych nienadających się do pierwotnie zamierzonego użytku, itd.);
  • odpadów wymienionych w części II załącznika IV (np. AC170 – odpady przerobionego korka i drewna);

3.   4.  Odpadów wymienionych w załączniku IVA rozporządzenia nr 1013/2006 (załącznik obecnie nie   zawiera  żadnych wpisów);

    5. Odpadów nie sklasyfikowanych w żadnym z załączników rozporządzenia nr 1013/2006 (np. odpady o kodzie 191210 - paliwo alternatywne);

    6. Mieszanin odpadów, z wyjątkiem mieszanin wymienionych w załączniku IIIA;

    7. Odpadów wymienionych w załączniku III (tzw. „zielonym” wykazie odpadów) i IIIA rozporządzenia nr  1013/2006, jeżeli są przeznaczone do odzysku na terenie państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani OECD, a zezwolenie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r., dotyczącym wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 250, 24/09/2010 P. 0001-0004, z późn. zmianami).

5. 

Zezwolenie wydawane jest na okres roku (do 3 lat, jeżeli odpady przeznaczone są do odzysku w instalacji posiadającej zezwolenie wstępne), obejmuje określoną masę odpadów i określoną liczbę transportów, przeznaczonych dla konkretnego odbiorcy. O wydanie zezwolenia zobowiązany jest wystąpić podmiot wysyłający odpady, tzw. zgłaszający, podlegający jurysdykcji państwa wysyłki. Firma polska może więc uzyskać wyłącznie zezwolenie na wysyłkę odpadów zagranicę. W przypadku planowanego sprowadzenia odpadów do Polski, o zezwolenie musi wystąpić firma wysyłająca odpady, prowadząca działalność w kraju wysyłki. Odbiorca nie jest stroną w takim postępowaniu administracyjnym, powinien jednak współpracować ze zgłaszającym przy kompletowaniu dokumentów wymaganych do wniosku, m.in. zawrzeć ze zgłaszającym umowę, o której mowa w art. 5 rozporządzenia 1013/2006 oraz dostarczyć swoje zezwolenie na działalność w zakresie odzysku odpadów. W toku procedury cała korespondencja kierowana do zgłaszającego, przesyłana jest również do wiadomości odbiorcy.

Wniosek należy złożyć przy użyciu formularzy, których wzory znajdują się w załączniku I do rozporządzenia nr 1013/2006. Formularze wydaje właściwy organ kraju wysyłki, nadając im indywidualny numer. Formularze należy wypełnić zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IC do ww. rozporządzenia oraz dołączyć do nich dokumenty i informacje dodatkowe, których lista znajduje się w załączniku II do rozporządzenia. Ponadto należy uwzględnić dokumenty wymienione w art. 6 ust 4 ustawy z dn. 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komplet dokumentów składa się we właściwym urzędzie kraju wysyłki, w tylu egzemplarzach, ile jest zainteresowanych państw (państwa zainteresowane to: państwo wywozu, państwo przywozu i państwa tranzytowe, jeżeli biorą udział w procedurze). Dokumenty przeznaczone dla poszczególnych urzędów muszą być przygotowane w językach akceptowanych przez te urzędy. W przypadku GIOŚ, językiem akceptowanym jest język polski. Do dokumentów dostarczanych w innych języku należy dołączyć uwierzytelnione tłumaczenia.

Po otrzymaniu prawidłowo dokonanego zgłoszenia, właściwy organ państwa wysyłki zachowuje jego kopię, a oryginał przekazuje do właściwego organu państwa przeznaczenia, wraz z kopiami dla urzędów krajów tranzytu.

Właściwy organ kraju przeznaczenia weryfikuje otrzymany wniosek i w razie potrzeby wzywa zgłaszającego do dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Po otrzymaniu całej niezbędnej dokumentacji, właściwy organ kraju przeznaczenia potwierdza przyjęcie wniosku, o czym informuje zgłaszającego oraz pozostałe zainteresowane organy. Wszystkie organy biorące udział w procedurze zobowiązane są wydać decyzje w odniesieniu do planowanego przemieszczenia w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia wniosku przez organ państwa przeznaczenia. Jeżeli instalacja będąca odbiorcą odpadów objęta jest tzw. zezwoleniem wstępnym, termin ten wynosi 7 dni. W przypadku przywozu odpadów do Polski procedura wydawania zezwolenia obejmuje również kontrolę WIOŚ w instalacji odbiorcy (z wyjątkiem instalacji posiadających zezwolenie wstępne). Kraje tranzytowe mogą zastosować tzw. milczącą zgodę, która zaczyna obowiązywać po 30 dniach od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organ państwa przywozu. Żeby rozpocząć przewóz odpadów, trzeba uzyskać pisemną zgodę państwa wysyłki i państwa przeznaczenia oraz pisemną lub milczącą zgodę państw tranzytu.

Organ właściwy do wydania:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Opłaty za wydanie:

  •  za wydanie zezwolenia na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów  - 1411 zł - zmiana decyzji - 50% stawki określonej od zezwolenia tj. 705,50 zł
  • za wydanie zezwolenia na obrót odpadami z zagranicą obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów  - 708 zł - zmiana decyzji - 50% stawki określonej od zezwolenia tj. 354 zł

6.  

7

 
Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"