dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3038
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje / Rodzaje / pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś) wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2, który upoważnia Ministra Środowiska do określenia w drodze rozporządzenia przypadków, dla których wprowadzanie  pyłów lub gazów do powietrza nie wymaga pozwolenia z uwagi na rodzaj i skale prowadzonej w tych instalacjach działalności.

Wypełniając tą delegację ustawową Minister Środowiska wydał rozporządzenie z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

Ponadto na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy Poś Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Zgodnie z art. 182 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie jest wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Regulacje ogólne dotyczące wydawania pozwoleń określono w art. 188 Poś. Zgodnie z nim pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W pozwoleniu określa się w szczególności:

-  Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom,

-  Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikającą z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania,

-  Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenie instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii w takich przypadkach,

-  Jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska: wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji i dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji

-  Źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii

-  Termin do którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku , gdy zgodnie z art. 191a Poś pozwolenie jest wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji

Ponadto (art. 188 ust. 3 Poś) pozwolenie może określać, gdy przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska

-  sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji,

-  wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń,

-  wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie – również termin realizacji tych działań,

-  rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorą pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5,

-  zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1,

-  sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane,

-  sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt. 5 (pomiary) organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Dodatkowe wymagania dotyczące pozwolenia określają przepisy art. 211 i 224 Poś. W szczególności kwestie dotyczące ochrony powietrza reguluje art. 224 Poś:

Art. 224. 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz wymagań, o których mowa w art. 188, powinno określać:

  1)  charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

  2)  usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

2. Określając w pozwoleniu warunki, o których mowa w art. 188 ust. 2 pkt 2, ustala się rodzaje i ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, wyrażone:

  1)  w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, albo w kg/h, albo w kg na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu - dla każdego źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza; w przypadku gdy dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, są ustalone standardy emisyjne, wielkość dopuszczalnej emisji wyraża się w pozwoleniu w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;

  2)  w Mg/rok - dla całej instalacji.

3. W pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagających pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono.

3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej prowadzonych w instalacji, do których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

4. Jeżeli dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, są ustalone standardy emisyjne, to w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie określa się dla tej instalacji, procesu lub operacji innych rodzajów gazów lub pyłów niż objęte standardami; w pozwoleniu wskazuje się na odstąpienie od określania warunków emisji dla pozostałych gazów lub pyłów.

 

 

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"