dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3079
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje / Rodzaje / pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na  szczególne korzystanie z wód.

Stosownie do art. 37 ustawy Prawo wodne szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, m.in. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 Prawa wodnego nie stanowi zwykłego korzystania z wód pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę.

Stosownie do art. 124 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;

Jeżeli o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się kilka zakładów, których działalność wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego mają zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, następnie - zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym, a w dalszej kolejności właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni innych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej.

Jeżeli jednym z zakładów ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest właściciel urządzenia wodnego koniecznego do realizacji tego pozwolenia, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia przysługuje temu zakładowi - art. 123 Prawa wodnego.

 

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony; pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat - art. 127 ust. 1 ustawy Prawo wodne. 

Generalnie stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

 1. wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 2. właściciel wody;
 3. właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 4. właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;
 5. władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;
 6. uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

128 ust. 1 Prawa wodnego mówi, że w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w przypadku pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych i podziemnych:

1)  ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na godzinę i średnią ilość m3 na dobę oraz maksymalną ilość m3 na rok;

1a) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia oraz przepływy;

1b)  tryb pracy elektrowni wodnej;

2)   ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego;

5)  terminy pobierania i odprowadzania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;

6) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania;

7)    obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;

7a)  wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;

8) niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko;

8a)  przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 38j, jeżeli jest to uzasadnione;

9a)  sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

9b)  sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

10)  prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

11) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;

12)  wskazanie zakazów, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 3, i obszaru, na którym one obowiązują.

W razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala się obowiązki, o których mowa w art. 128 ust. 2  Prawa wodnego.

Art. 130 Prawa wodnego stanowi, że na wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów może być wydane jedno pozwolenie wodnoprawne.

Zakłady, o których mowa w ust. 1, występują z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne, wskazując jeden z tych zakładów jako zakład główny.

Urządzenia wodne służące do wspólnego korzystania z wód utrzymuje zakład główny.

Rozliczenie finansowe zakładu głównego z pozostałymi zakładami, posiadającymi wspólne pozwolenie wodnoprawne, w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych ponoszonych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, następuje na podstawie umowy.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się:

 1. operat wodnoprawny, zwany dalej "operatem, który zgodnie z wymaganiami art. 132 sporządza się w formie opisowej i graficznej. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. Część opisowa operatu zawiera informacje i dane wskazane w art. 132 ust. 2 Prawa wodnego;
 2. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.


Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w art. 132 ust. 2 i 3, zawiera:

 1. określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;
 2. opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
 3. określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;
 4. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Stosownie do art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:

 1. zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu;
 2.   urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane;
 3. zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa oraz osób narażonych na szkody, albo nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu;
 4. zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny;
 5. zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, z powodów innych niż określone w art. 135 pkt 3, lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat;
 6. nastąpiła zmiana przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
 7. jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wynikającym z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu wód.

 

Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, zostały szczegółowo określone w art. 140 ustawy Prawo wodne.

Przepisy Prawa wodnego (art. 122-140) dotyczące wykonywania studni do poboru wód podziemnych nie naruszają przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

 

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"