dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3096
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje / Rodzaje / decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

Zgodnie z art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej POŚ, (Dz. U. z 2018 r., poz. 7999 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub pomiarów podmiotu  obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D    lub  LAeq N.  

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

W myśl art. 115a ust. 2 POŚ jeśli ponadnormatywny hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, decyzji, o dopuszczalnym poziomie hałasu nie wydaje się.

Zgodnie z przepisem art. 115a ust. 3 ustawy POŚ w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wskaźników  hałasu LAeq D    i LAeq N   w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa  w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ, na które oddziałuje zakład.

W decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu mogą być ponadto określone wymagania mające na celu nieprzekraczanie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu, a w szczególności:

  1. rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
  2. zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów poziomu hałasu w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148,
  3. sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury służącej do pomiarów poziomów hałasu, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane,
  4. formę, układ, techniki i termin przedkładania wyników pomiarów, o których mowa w pkt 2, organowi  właściwemu do wydania decyzji i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6 .

 

Fakultatywny charakter powyższego przepisu pozwala organowi administracji, zgodnie z jego uznaniem, na nałożenie w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przedmiotowych wymagań, bądź na ich pominięcie.

 

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu  wszczyna się z urzędu (art. 115a ust. 5).

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu może ulec zmianie, w następujących przypadkach:

  1. uchwalenia albo utraty mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenów objętych oddziaływaniem hałasu z zakładu,
  2. zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, na które oddziałuje hałas z zakładu, nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  3. zmiany obowiązujących norm hałasu.

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"