dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3109
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje / Rodzaje / zezwolenie wstępne dla instalacji odzysku
Zezwolenie wstępne dla instalacji odzysku

Podstawa prawną dla wydania zezwolenia wstępnego jest art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006) oraz art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr 124 poz. 859 z późn. zm.).

W przeciwieństwie do zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów, zezwolenie wstępne jest wydawane nie dla wysyłającego odpady, ale dla instalacji będącej ich odbiorcą. Mogą się o nie ubiegać instalacje, które planują sprowadzanie z zagranicy odpadów wymienionych w załączniku IV lub VIA do rozporządzenia nr 1013/2006. Posiadanie zezwolenia wstępnego nie jest obowiązkowe, powoduje jednak korzyści; tj.:

  • Przyspieszenie procedury wydawania zezwolenia na wysyłkę odpadów do instalacji posiadającej zezwolenie wstępne - wszystkie zainteresowane właściwe organy zobowiązane są wydać swoje decyzje w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia wpływu wniosku (w zwykłym trybie – 30 dni)
  • Wydłużenie terminu obowiązywania zezwolenia na wysyłkę odpadów – zezwolenie może obejmować 3 lata (w zwykłym trybie – 1 rok)

W przypadku sprowadzania odpadów z zagranicy, posiadanie zezwolenia wstępnego przez polską instalację będzie pewnym ułatwieniem dla firmy zagranicznej, ubiegającej się o zezwolenie na wysyłkę odpadów do Polski. W przypadku planowanej wysyłki odpadów za granicę, warto dowiedzieć się, czy zagraniczny odbiorca posiada zezwolenie wstępne.

Wniosek o wydanie zezwolenia wstępnego, należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego (Dz. U. z dn. 29 stycznia 2008 r. nr 14, poz. 91) oraz dołączyć do niego kopie posiadanych przez wnioskodawcę pozwoleń na emisję z instalacji, w której odpady będą poddawane procesowi odzysku oraz decyzji dotyczących gospodarowania odpadami. W toku procedury zmierzającej do wydania zezwolenia wstępnego przeprowadzana jest także kontrola WIOŚ w instalacji. Zezwolenie wydawane jest na okres maksymalnie 10 lat.

 

Organ właściwy do wydania:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Opłaty za wydanie:

2000 zł

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"