dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3045
Opłaty / Co podlega opłacie
Co podlega opłacie

Opłatom w ochronie środowiska podlega:

 1. Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:
  1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu;
  2. Przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  3. Pobór wód - z własnych ujęć - wody podziemne, powierzchniowe;
  4. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych;
  5. Składowanie odpadów. 
    SĄ TO OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
   
   
 2. Zgodnie z art. 12 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej:
  Produkty i opakowania – niewykonanie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i wymaganego poziomu recyklingu); niewykonanie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w sposób określony w art. 4 ust. 1 ustawy (OPŁATY PRODUKTOWE). 
   
   
 3. Zgodnie z art. 64 ustawyo zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – niewykonanie obowiązku zapewnienia osiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i wymaganego poziomu recyklingu masy zużytego sprzętu (OPŁATY PRODUKTOWE).
   
   
 4. Zgodnie z art. 18 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową:
  Wprowadzanie do obrotu na terytorium RP substancji kontrolowanych (OPŁATA ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE). 
   
   

   
  Sprawdź do ponoszenia jakich opłat jesteś obowiązany

   Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"