dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3058
Opłaty / Kto za co wnosi opłaty
Kto za co wnosi opłaty
 
Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska obowiązany jest podmiot korzystający ze środowiska .

Uwaga: Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodno prawnego na pobór wód .

Do ponoszenia opłaty produktowej za produkty i opakowania obowiązany jest przedsiębiorca:
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, itp.) i produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy (ogniwa, baterie, akumulatory; oleje techniczne - np. oleje smarowe, samochodowe; lampy wyładowcze - np. świetlówki; opony - opony nowe i bieżnikowane),
 • który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy,
 • wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniu, niebędący ich wytwórcą, oraz którego oznaczenie (znak towarowy) zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu,
 • prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane,
 • prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki oraz sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach,
 • wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 ustawy,
samodzielnie realizujący obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, który nie wykonał tego obowiązku.
Do ponoszenia opłaty produktowej za produkty i opakowania obowiązana jest organizacja odzysku, która na podstawie umowy przejęła od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, i nie wykonała tych obowiązków.
Do ponoszenia opłaty produktowej za produkty i opakowania obowiązany jest również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w sposób określony w art. 4 ust. 1 ustawy, czyli samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku.
 
Do ponoszenia opłaty produktowej za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązani są wprowadzający sprzęt, czyli przedsiębiorca, który:
 • produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt,
 • sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
 • prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzspólnotowym nabyciem sprzętu,
oraz organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy nie wykonali obowiązku osiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i wymaganego poziomu recyklingu masy zużytego sprzętu
 
Do ponoszenia opłat za substancje kontrolowane obowiązany jest podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP:
 1. HCFC  z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,
 2. CFC  z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
 3. bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych - zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji (np.: urządzenia klimatyzujące, chłodnicze, gaśnicze i inne zawierające te substancje).
 
Do ponoszenia opłaty recyklingowej, od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju, obowiązany jest wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w danym roku kalendarzowym i nie zapewnia sieci, oraz podmiot nie będący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu.

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"