dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
1627
Wykazy i sprawozdawczość / Ewidencja substancji kontrolowanych
Ewidencja substancji kontrolowanych

Podmiot używający substancje kontrolowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych (wg. art. 5 ust. 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową)

  

Używanie substancji kontrolowanych to:

 • Produkcja
 • Przywóz (import oraz przywóz substancji kontrolowanych z krajów UE)
 • Wywóz
 • Wprowadzanie do obrotu
 • Stosowanie (wykorzystanie substancji kontrolowanych do produkcji lub obsługi technicznej, w szczególności do ponownego napełniania produktów lub urządzeń lub do innych zastosowań, z wyjątkiem ich wykorzystywania jako substratów i czynników ułatwiających procesy chemiczne)
 • Odzysk
 • Recykling
 • Regenerację
 • Unieszkodliwianie

Ewidencja nie obejmuje użytkowników urządzeń zawierających substancje kontrolowane (właścicieli masarni, hipermarketów, ponieważ definicja substancji kontrolowanych nie obejmuje substancji kontrolowanych zawartych w produkcie przemysłowym, innym niż pojemnik do jej transportowania lub magazynowania)

 

 

Wzory formularzy ewidencji znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych (Dz.U. Nr 185, poz. 1911) - rozporządzenie dostępne pod adresem: http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20041851911&type=2&name=D20041911.pdf

 

Dostępne są 3 wzory formularzy ewidencji dotyczące:

 1. produkcji substancji kontrolowanej,
 2. przywozy, wywozu, wprowadzania do obrotu, stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji kontrolowanych
 3. wykonywania zabiegów kwarantannowych i przedwysyłkowych przy użyciu bromometanu.  

 

 • Dla każdej substancji kontrolowanej lub mieszaniny zawierającej substancję kontrolowaną sporządza się oddzielny formularz.
 • Wpisów do ewidencji dokonuje się po każdym miesiącu, w którym następowało używanie substancji kontrolowanej.
 • Formularze ewidencji substancji kontrolowanych wypełnia się pismem ręcznym lub komputerowo. W przypadku wypełniania komputerowego dane zawarte w formularzach znajdują potwierdzenie w comiesięcznych wydrukach przechowywanych przez podmiot.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych znajduje się również kategorie określające ich pochodzenie i sposób użycia (załącznik 4 do rozporządzenia)

 

Formularze ewidencji substancji kontrolowanych składa się bezpośrednio w siedzibie wyspecjalizowanej jednostki (Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu) lub za pośrednictwem poczty przesyłka poleconą. (tutaj ważne: należy zachować potwierdzenie odbioru ewidencji przez BOWOiK, inspektor IOŚ podczas kontroli o to zapyta)

 

Wpłynięcie formularzy potwierdza się w jednostce wyspecjalizowanej pieczęcią z datą wpływu. W przypadku formularza przekazanego pocztą za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

 

Ewidencję należy wysłać do BOWOiK raz w roku do 28 lutego za rok poprzedni (zalecane wysyłanie ewidencji mailem w Microsoft Excel, jednakowoż należy również posiadać potwierdzenie wysłania pocztą lub osobistego doręczenia do BOWOiK)

 

Ewidencję należy wysyłać na adres:

 

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

tel/fax (22) 633 92 91

 

oraz na adres mailowy: kozak@ichp.pl

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"