dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
1655
Wykazy i sprawozdawczość / Wyniki pomiarów emisji i ilości pobieranej wody
Przekazywanie wyników pomiarów wielkości emisji i ilości pobieranej wody

 

NA KIM Z MOCY PRAWA SPOCZYWA OBOWIĄZEK PROWADZENIA POMIARÓW WIELKOŚCI EMISJI I ILOŚCI POBIERANEJ WODY

Zgodnie z art. 147  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody, a w przypadku wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii są obowiązani do ciągłych pomiarów wielkości emisji.
Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.
 
PRZEKAZYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW
 
PODSTAWA PRAWNA
  1. Art. 147-149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. Nr 206, poz. 1291),
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366).
 
ZAKRES PODMIOTOWY
Prowadzący instalacje oraz użytkownicy urządzeń obowiązani do okresowych lub ciągłych pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody.
Prowadzący instalacje nowo zbudowane lub zmienione w istotny sposób, z których emisja wymaga pozwolenia, obowiązani do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tych instalacji.
 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Wyniki pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, dla wszystkich instalacji lub urządzeń, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia – zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366).
Inne, niż ww. wyniki pomiarów, dane zbierane w wyniku monitorowania procesów technologicznych w związku z wymaganiami pozwolenia – wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r.
 
ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE
Właściwy organ ochrony środowiska oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
 
TERMIN ZŁOŻENIA
Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się:
- w przypadku pomiarów ciągłych w terminie:
- 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz
- do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy;
- w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane;
- w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.
Wyniki wstępnych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska, prowadzone dla instalacji lub urządzenia nowo zbudowanego lub zmienionego w istotny sposób, z których emisja wymaga pozwolenia, przekazuje się w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.
 
FORMA ZŁOŻENIA
W formie papierowej i ewentualnie elektronicznej – zgodnie z §2 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366).
Wyniki:
  • okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz inne dane,
  • ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz inne dane,
  • ilości pobieranej wody,
  • okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego,
  • okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń,
przekazuje się w układzie określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r.

Wyniki ciągłych pomiarów wielkości emisji do powietrza:

  • przekazuje się w układzie obejmującym wyniki pomiarów, bilans ładunków substancji wprowadzonych do powietrza oraz analizę statystyczną wyników, w oparciu o oprogramowanie będące elementem systemu do ciągłego pomiaru emisji;
  • za rok kalendarzowy - przekazuje się wraz z porównaniem, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 260, poz. 2181), uśrednionych wartości mierzonych stężeń substancji do wielkości emisji dopuszczalnej ustalonej w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwoleniu zintegrowanym.
Wyniki wstępnych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska przekazuje się w formach i układach określonych dla pomiarów okresowych.
 
INFORMACJE
Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy ewidencjonować i przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"