dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
1622
Wykazy i sprawozdawczość / Sprawozdanie PRTR
Sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie (WE) NR 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (obowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie, w tym Polskę, bez konieczności transponowania jego zapisów do polskiego systemu prawnego),
 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587),
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - tytuł III, dział IVa,
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. Nr 141, poz. 1154)


ZAKRES PODMIOTOWY
Prowadzący instalacje, obejmujące co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, którzy stwierdzą przekroczenie wartości progowych określonych w rozporządzeniu 166/2006 dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń.
Obowiązek obejmuje przede wszystkim grupę instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych.
Poza nimi obejmuje także:

 • młyny węglowe o zdolności produkcyjnej powyżej 1 Mg/h,
 • instalacje do wytwarzania produktów węglowych i bezdymnego paliwa stałego,
 • górnictwo podziemne i działalność z tym powiązaną,
 • górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy, o powierzchni powyżej 25 ha terenu objętego rzeczywistą działalnością wydobywczą,
 • oczyszczalnie ścieków komunalnych, których wydajność pozwala na obsłużenie powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku I do unijnego rozporządzenia, o wydajności powyżej 10 000 m3 na dobę,
 • zakłady przemysłowe do konserwacji drewna i produktów drewnopochodnych za pomocą środków chemicznych, o zdolności produkcyjnej powyżej 50 m3 na dobę,
 • intensywne akwakultury, których zdolność produkcyjna wynosi powyżej 1 tys. ton rocznie ryb lub skorupiaków,
 • instalacje do budowania i malowania lub usuwania farby ze statków, przewidziane dla statków powyżej 100 m długości.


ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Roczne dane o:

 • rodzajach i ilościach substancji zanieczyszczających uwolnionych do powietrza, wody i gleby, wymienionych w załączniku nr II do rozporządzenia, po przekroczeniu wartości progowych określonych w tym załączniku,
 • rodzajach i ilościach substancji zanieczyszczających zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia, wymienionych w załączniku nr II do rozporządzenia, po przekroczeniu wartości progowych określonych w tym załączniku
 • ilościach odpadów przekazanych poza miejsce ich powstania, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, po przekroczeniu wielkości progowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt b rozporządzenia.


TERMIN ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA
31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

FORMA ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA

Zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

W formie elektronicznej i papierowej – zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia.


ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce prowadzonej działalności.

INNE INFORMACJE
Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości PRTR zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/63/Krajowy-rejestr-uwalniania-i-transferu-zanieczyszczen

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie oceniał jakość dostarczonych danych, w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności.
Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, skutkuje nałożeniem na prowadzącego instalację, przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł, zgodnie z art. 236d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Jednocześnie, w przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska zobowiązany jest do nałożenia na prowadzącego instalację kary pieniężnej w wysokości 5 tys. zł, zgodnie z art. 236d ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Do wyznaczania wielkości emisji substancji mogą być wykorzystywane zarówno wyniki pomiarów, jak i obliczeń lub oszacowań. Zastosowane metody zbierania danych trzeba odpowiednio opisać. Wytyczne w tym zakresie zostały przygotowane przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej i dostępne są również w języku polskim. Sprawozdawczość w zakresie transferu odpadów obejmuje jedynie zbiorcze dane ilościowe z podziałem na odpady niebezpiePortal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"