dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
1674
Wykazy i sprawozdawczość / Karty ewidencji odpadów
Karty ewidencji odpadów

   Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów".

Karty ewidencji odpadów są jednym z dokumentów stosowanych do ewidencji odpadów w przypadku posiadaczy odpadów (art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), natomiast w przypadku  sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów stosuje się karty ewidencji odpadów niebezpiecznych

W myśl art. 67 ust. 3, ust. 4, ust. 5 ww. ustawy:

Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierają następujące informacje:

1)    imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2)    miejsce przeznaczenia odpadów - w przypadku wytwórcy odpadów;

3)    sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu - w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;

4)    miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, częstotliwość zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera następujące informacje:

1)    imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, o którym mowa w art. 66 ust. 3, oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2)    imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przekazującego odpady oraz adres zamieszkania lub siedziby;

3)    imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przyjmującego odpady oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

4)    oznaczenie rodzaju i ilości odpadów.

Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.

 Aktualne wzory powyższych dokumentów znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.  sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 1973)

 Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 70 ww. ustawy posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, z tym że:

1)    dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 - wytwórca tych osadów prowadzi kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych;

2)    dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzi kartę ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

3)    dla pojazdów wycofanych z eksploatacji - przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, prowadzi kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wpisów do kart ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą.

 

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"