dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
1613
Wykazy i sprawozdawczość / Karty przekazania odpadów
Karty przekazania odpadów

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów".

Karty przekazania odpadów są jednym z dokumentów stosowanych do ewidencji odpadów w przypadku posiadaczy odpadów (art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

W myśl art. 67 ust. 3, ust. 5 ww. ustawy:

Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierają następujące informacje:

1)    imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2)    miejsce przeznaczenia odpadów - w przypadku wytwórcy odpadów;

3)    sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu - w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;

4)    miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, częstotliwość zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.

Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.

 

Aktualne wzory powyższych dokumentów znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.  sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 1973)

 

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 69 ww. ustawy:

- Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

- Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady.

- Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

- Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

- Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

 

W myśl Art. 71. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

1) podmioty, które:

a)    wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,

b)    wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3.

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"