dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3115
Kontrola WIOŚ / Podmiot kontroli
Podmiot kontroli

Podmiot kontroli

Kontrolą są objęte podmioty korzystające ze środowiska, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska:

1) użytkujące instalacje, których eksploatowanie, w świetle przepisów prawa, wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia (w tym pozwolenia zintegrowanego),

2) użytkujące instalacje, których eksploatowanie wykracza poza ramy powszechnego korzystania ze środowiska, ale przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia lub zezwolenia,

3)   prowadzące działalność powodującą powstawanie odpadów, albo prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,

4) użytkujące instalacje, których eksploatacja powoduje wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii,

oraz podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami, które podlegają kontroli w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań.Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"