dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3100
Kontrola WIOŚ / Przedmiot kontroli
Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli są w szczególności następujące zagadnienia:

1) sprawdzenie, czy kontrolowany podmiot przestrzega wymagań określonych w szeroko rozumianych przepisach ochrony środowiska, m.in.:

  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
  • kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
  • kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  • kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
  • nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
  • kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
  • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska,
  • kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3,

2) sprawdzenie, czy kontrolowany podmiot wypełnia obowiązki ustalone w wymaganych pozwoleniach, zezwoleniach i decyzjach administracyjnych,

3) sprawdzenie, czy przekazane do wioś przez podmiot informacje o korzystaniu ze środowiska są wiarygodne lub czy podmiot działa zgodnie ze złożoną informacją,

4) sprawdzenie, czy wyroby wprowadzone do obrotu spełniają zasadnicze wymagania wynikające z przepisów, które stanowią transpozycję przepisów Unii Europejskiej zawartych w dyrektywach nowego podejścia,

5) sprawdzenie poprawności wydanych przez organy ochrony środowiska decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"