dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3028
Kontrola WIOŚ / Prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców
Prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców

Prawa kontrolowanego

1.  Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej i kontrolowana osoba fizyczna, podpisująca protokół  kontroli może wnieść do niego umotywowane zastrzeżenia i uwagi (art. 11 ust. 2 ustawy  o IOŚ),

2.   Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej i kontrolowana osoba fizyczna może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi IOŚ (art. 11 ust. 3 ustawy o IOŚ).

 

Obowiązki kontrolowanego

1. Podmiot korzystający ze środowiska (art. 140 ustawy POŚ) jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

2.  Eksploatacja instalacji lub urządzenia (art. 141 POŚ) nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

3.    Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia (art. 146 ust. 1 ustawy POŚ) są obowiązani do zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji.

4.  Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia (art. 147 ustawy POŚ) są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody.

5.  Prowadzący instalację i użytkownik urządzenia (art. 149 ustawy POŚ) przedstawiają organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyniki pomiarów jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska.

6. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o zakwaterowaniu sił zbrojnych, (art. 10 ustawy o IOŚ) obowiązani są umożliwić inspektorowi przeprowadzenie kontroli, w szczególności umożliwić dokonanie czynności, o których mowa w art. 9 ust. 2 IOŚ.

7.   Przedsiębiorca ma obowiązek pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w  trakcie kontroli (art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

8.   Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie  książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także  udostępniać je na każde żądanie organu kontroli (art. 81ust. 1 i art.81a ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

9.  Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, mają obowiązek poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących  wyeliminowaniu wskazanych naruszeń (art. 12 ust. 3 ustawy o IOŚ),

10. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu  zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu (art. 81 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"