dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3047
Kontrola WIOŚ / Pouczenie
Pouczenie

Pouczenie (w przypadku kontroli rutynowych)

1.  Zgodnie z art. 225§ 1 kodeksu karnego czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska  lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

2.  Zgodnie z art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrolowany może wnieść sprzeciw  wobec podjęcia czynności kontrolnych w przypadku:

-    nie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79),

-  nie okazania przez pracowników organów kontroli legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz nie doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ust. 1),

-   nie poinformowania o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, w przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej (art. 79b),

-   dokonywania czynności kontrolnych bez obecności kontrolowanego lub obecności osoby przez niego upoważnionej (art. 80 ust. 1 z wyjątkiem  określonym w ust. 2 pkt 4),

-    równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy (art. 82 ust. 1 z wyjątkiem określonym w ust. 1 pkt 4),

-    wystąpienia przekroczenia czasu trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym (art. 83 ust. 1 z wyjątkiem określonym w ust. 2 pkt 4).

 

Pouczenie (w przypadku kontroli interwencyjnych)

 

1.    Zgodnie z art. 225 § 1 kodeksu karnego czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

2.  Przepisów art. 79 ust 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego lub jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"