dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3083
Sankcje karne / Informacje ogólne
Informacje ogólne


W zakresie ochrony środowiska najważniejszą rolę odgrywają trzy podstawowe reżimy odpowiedzialności: cywilna, karna i administracyjna.
Inspekcja Ochrony Środowiska jest wyposażona w szeroki zakres instrumentów wymuszających przestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Są one określone nie tylko Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, ale także przepisami szczególnymi.

Sankcje te można podzielić na dwie grupy:

  • obligatoryjnem. in. wstrzymanie działalności w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, albo zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach, wstrzymanie użytkowania instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub eksploatowanej z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego przez okres przekraczający sześć miesięcy, wymierzenie kary pieniężnej, powiadomienie organów ścigania o domniemanym popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku, wstrzymanie oddania do użytkowania obiektu nie spełniającego wymagań ochrony środowiska,
  • należące do uznania organu - nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego, skierowanie wniosku o ukaranie do sądu grodzkiego, wydanie zarządzenia pokontrolnego kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej, wstrzymanie użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska lub powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska.

Również właściwe organy ochrony środowiska wyposażone zostały w instrumenty wymuszające na przedsiębiorcach przestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Na mocy art. 362 ust. 1 ustawy

Prawo ochrony środowiska, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:

  1. ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
  2. przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"