dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
286
Obowiązki przedsiębiorców z podziałem na poszczególne komponenty / REACH / Kalendarz REACH (przepisy i obowiązki)
Kalendarz REACH

Kalendarz wchodzenia w życie przepisów i obowiązków wynikających z REACH

Źródło: www.reach.gov.pl

grudzień 2006

Publikacja rozporządzenia REACH

maj 2007

Publikacja sprostowania do rozporządzenia REACH

1 czerwca 2007

Rozporządzenie REACH wchodzi w życie

Rozpoczęcie działalności strony internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów

Oficjalne rozpoczęcie działalności Helpdesku Agencji oraz krajowych helpdesków ds. REACH

Nowy format karty charakterystyki

czerwiec 2007 – czerwiec 2008

Przygotowywanie się przemysłu do rejestracji wstępnej – zbieranie informacji, komunikowanie się w łańcuchu dostaw

1 czerwca 2008

Zaczynają obowiązywać przepisy tytułów II, III, V, VI, VII, XI oraz XII, a także art. 128 (Klauzula o swobodnym przepływie) i art. 136 (Środki przejściowe dotyczące substancji istniejących)

Początek rejestracji wstępnej – art. 28

Rewizja załączników: I (ocena substancji i sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego), IV i V - wyłączenia z rejestracji - art. 138 ust. 4

Ostateczny termin wejścia w życie rozporządzenia o opłatach - art. 74 ust. 1

Uchylone zostają dyrektywy 93/105/WE i 2000/21/WE oraz rozporządzenia (EWG) nr 793/93 i (WE) nr 1488/94 - art. 139

1 sierpnia 2008

Wchodzą w życie przepisy art. 135 dotyczącego środków przejściowych substancji zgłoszonych

Uchylenie dyrektywy 93/67/EWG - art. 139

1 grudnia 2008

Koniec rejestracji wstępnej

Zgłoszenie do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie przepisów dotyczących kar za nieprzestrzeganie wymogów rozporządzenia REACH

Do tego dnia Agencja nada numer rejestracji dla substancji zgłoszonej

Rozpoczynają swoją działalność fora SIEF (Fora wymiany informacji o substancjach)

1 stycznia 2009

Agencja na swojej stronie internetowej opublikuje listę substancji zarejestrowanych wstępnie podając nazwy tych substancji, numery EINECS, CAS i inne kody identyfikacyjne, a także pierwszy przewidywany termin rejestracji

1 czerwca 2009

Do tego dnia Agencja przedstawia swoją pierwszą listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 58 ust. 3

Do tego dnia Komisja Europejska publikuje wykaz krajowych ograniczeń w zakresie obrotu chemikaliami

Uchylona zostaje dyrektywa 76/769/EWG o ograniczeniach w obrocie niektórych substancji i mieszanin chemicznych

Wchodzą w życie przepisy tytułu VIII oraz załącznika XVII (Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów)

1 grudnia 2010

Rejestracja pełna dla substancji: - CMR kat. 1 i 2 w ilości co najmniej 1 tony/rok - niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym zwrotem R50/53 w ilości 100 ton/rok - oraz pozostałych substancji w ilości co najmniej 1000 ton/rok

Przemysł przekazuje Agencji informacje, które są zamieszczane w wykazie klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 113

1 czerwca 2011

Substancje wzbudzające obawy zawarte w wyrobach muszą zostać zgłoszone do Agencji po upływie 6 miesięcy po zamieszczeniu ich na liście kandydackiej substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV - art. 7 ust. 7

1 grudnia 2011

Agencja sporządza projekt kroczącego planu działań państw członkowskich – art. 44 ust. 2

1 czerwca 2012

Komisja Europejska opublikuje raport dotyczący funkcjonowania rozporządzenia REACH - art. 117 ust. 4

Do tego dnia dotychczasowe działanie Agencji zostanie poddane przeglądowi - art. 75 ust. 2

1 grudnia 2012

Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 grudnia 2010 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych w celu spełnienia wymagań określonych w załącznikach IX i X - art. 43 ust. 2

1 czerwca 2013

Rejestracja pełna substancji w ilości co najmniej 100 ton rocznie - art. 23 ust. 2

Do tego dnia państwo członkowskie może utrzymać istniejące i bardziej rygorystyczne ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji - art. 67 ust. 3

1 czerwca 2016

Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 czerwca 2013 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych w celu spełnienia wymagań określonych w załączniku IX - art. 43 ust. 2

1 czerwca 2018

Rejestracja pełna substancji w ilości co najmniej 1 tony rocznie - art. 23 ust. 3

Zakończenie działalności przez fora SIEF

1 czerwca 2022

Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 czerwca 2018 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych - art. 43 ust. 2

Użyte skróty:

KCh – Karta Charakterystyki:

SIEF – z ang. Substances Information Exchange Forum – Forum Wymiany Informacji o Substancjach, działające zgodnie z art. 29 REACH

 

       


Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"