dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
229
Obowiązki przedsiębiorców z podziałem na poszczególne komponenty / REACH / Podstawowe obowiązki dalszego użytkownika, wynikające z REACH wraz z terminami
Podstawowe obowiązki dalszego użytkownika, wynikające z REACH wraz z terminami

Podstawowe obowiązki dalszego użytkownika, wynikające z REACH wraz z terminami, od których obowiązują:

 

1.  stosowanie odpowiednich środków kontroli ryzyka zawartych w dostarczonych kartach charakterystyki (art. 37 ust. 5 pkt a) – 12 miesięcy od otrzymania nr rejestracji w KCh

 

2.  stosowanie odpowiednich środków kontroli ryzyka określonych w jego własnej ocenie bezpieczeństwa chemicznego (art. 37 ust. 5 pkt b) – 12 miesięcy od otrzymania nr rejestracji w KCh

 

3.  stosowanie odpowiednich środków kontroli ryzyka określonych w informacjach przekazywanych, gdy nie jest wymagana karta charakterystyki (art. 37 ust. 5 pkt c) – 12 miesięcy od otrzymania nr rejestracji w KCh

 

4.  wnioskowanie o zezwolenie na wprowadzanie do obrotu substancji lub stosowanie substancji w jej postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub w wyrobie, jeśli podlega ona procedurze udzielania zezwoleń (art. 56) (dalszy użytkownik nie musi ubiegać się
o zezwolenie, jeżeli stosuje substancję zgodnie z warunkami zezwolenia udzielonego uczestnikowi stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw – art. 56 ust. 2),

 

 

 

5.  poinformowanie Agencji o stosowaniu substancji, dla której uczestnik stanowiący poprzednie ogniwo łańcucha dostaw uzyskał zezwolenie na stosowanie (art. 66 ust. 1)
– 3 miesiące od pierwszej dostawy substancji

 

6.  umieszczenie na etykiecie substancji lub mieszaniny wymaganego numeru zezwolenia przed ich wprowadzeniem do obrotu (art. 65) – niezwłocznie po publicznym udostępnieniu nr zezwolenia w drodze Decyzji Komisji Europejskiej w Dz. U. UE

 

7.  przestrzeganie warunków ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu
i stosowania substancji w postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub w wyrobie,
w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie (art. 67)
– obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.

 

8.  zagwarantowanie przestrzegania innych przepisów dot. postępowania z substancją
w postacie własnej, w mieszaninie lub w wyrobie w zakresie ochrony środowiska;

 

9.  sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego dla każdego zastosowania niespełniającego warunków opisanych w scenariuszu narażenia w dostarczonej mu karcie charakterystyki (art. 37 ust. 4) – 12 miesięcy od otrzymania nr rejestracji w KCh

 

10.  sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego dla każdego zastosowania odradzanego przez jego dostawcę (art. 37 ust. 4), – 12 miesięcy od otrzymania nr rejestracji w KCh

 

11.  przechowywanie raportów bezpieczeństwa chemicznego gotowych do udostępnienia (art. 37 ust. 7) – 12 miesięcy od otrzymania nr rejestracji w KCh

 

12.  aktualizacja raportów bezpieczeństwa chemicznego (art. 37 ust. 7) – 12 miesięcy od otrzymania nr rejestracji w KCh

 

13.  przekazanie Agencji informacji wyszczególnionych w art. 38 ust. 2 przed pierwszym lub kolejnym konkretnym zastosowaniem substancji, zarejestrowanej przez uczestnika stanowiącego poprzednie ogniwo łańcucha dostaw, zgodnie z przepisami art. 6 lub 18, gdy:

 

a)  dalszy użytkownik jest zobowiązany sporządzić raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 37 ust. 4 – 12 miesięcy od otrzymania nr rejestracji w KCh  

 

b)  dalszy użytkownik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 37 ust. 4 lit. c) lub f) – 12 miesięcy od otrzymania nr rej w KCh

 

14.  stworzenie scenariusza narażenia w ramach raportu bezpieczeństwa chemicznego (art. 37 ust. 4) i udostępnianie go uczestnikom łańcucha dostaw w postaci załącznika do karty charakterystyki (art. 31 ust. 7), jeżeli dane zastosowanie substancji nie jest objęte załączonym do otrzymanej od dostawcy karty charakterystyki scenariuszem narażenia lub poinformowanie o tym dostawcy (tzn. poinformowanie go zgodnie z art. 37 ust. 2
o danym zastosowaniu w celu uzyskania statusu zidentyfikowanego zastosowania)
i oczekiwanie na kartę charakterystyki ze zaktualizowanym scenariuszem narażenia
12 miesięcy od otrzymania nr rej w KCh

 

15.  sporządzenie oraz dostarczenie karty charakterystyki, gdy to wymagane (art. 31)
 obowiązuje od 1 czerwca 2007 r.

 

16.  aktualizowanie karty charakterystyki w stosownych przypadkach (art. 31 ust. 9)
  obowiązuje od 1 czerwca 2007 r.

 

17.  przekazywanie informacji uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa łańcucha dostaw dla substancji w ich postaci własnej lub jako składników mieszanin, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki (art. 32)  obowiązuje od 1 czerwca 2007 r.

 

18.  aktualizowanie przekazywanych informacji uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa łańcucha dostaw dla substancji w ich postaci własnej lub jako składników mieszanin, dla których nie jest wymagana KCh (art. 32), obowiązuje od 1 czerwca 2007 r.

 

19.  poinformowanie Agencji w przypadku zaklasyfikowania substancji odmiennie niż zrobił to dostawca substancji (art. 38 ust. 4)  6 miesięcy od otrzymania nr rej. w KCh

 

20.  przekazywanie uczestnikowi lub dystrybutorowi stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw chemikaliów nowych informacji dotyczących ich niebezpiecznych właściwości, bez względu na zastosowania, których dotyczą (art. 34) 6 miesięcy od otrzymania nr rej. w KCh

 

21.  przekazywanie uczestnikowi lub dystrybutorowi stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw chemikaliów informacji, w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych, mogących podważyć adekwatność stosowanych środków kontroli ryzyka określonych w dostarczonej mu karcie charakterystyki (art. 34) – obowiązuje od 1 czerwca 2007 r.

 

22.  gromadzenie i przechowywanie gotowych do udostępnienia informacji wymaganych
w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty produkcji, importu, dostawy lub zastosowania substancji lub mieszaniny (art. 36) – obowiązuje od 1 czerwca 2007 r.

 

23.  zapewnienie swym pracownikom i ich przedstawicielom dostępu do informacji dostarczanych zgodnie z art. 31 (karty charakterystyki) i art. 32 (przekazywane informacje, gdy nie jest wymagana karta charakterystyki) – obowiązuje od 1 czerwca 2007 r.

 

W ramach analizy roli dalszego użytkownika w systemie REACH należy również ustalić, czy dalszy użytkownik zdecydował się na skorzystanie z możliwości dostarczenia informacji, aby pomóc w przygotowaniu rejestracji (art. 37 ust. 1) i czy zrealizował w konsekwencji prawo do członkostwa w forum Wymiany Informacji o Substancjach (SIEF).

 

 Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"