dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
24135
Obowiązki przedsiębiorców z podziałem na poszczególne komponenty / Hałas
Hałas

1. Obowiązki pomiarowe przedsiębiorców.

 

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej POŚ, (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/ prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody. Obowiązek wykonywania pomiarów hałasu w środowisku został skonkretyzowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie  wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) http://isap.sejm.gov.pl/

Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla zakładu, na którego terenie eksploatowane są instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla którego zostało wydane pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska (wydane na podstawie obowiązujących do dnia 28.07.2005 r. art.230-233 POŚ) lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu (wydana na podstawie art. 115a POŚ). Ponadto okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, prowadzi się raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu; w przypadku źródeł pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadza się w tym okresie.

 

2. Metodyki wykonywania pomiarów hałasu.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw. Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:

  1)  że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie - w przypadku metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w środowisku;

  2)  udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników - w przypadku pozostałych metodyk.

 

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego jest określona w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291), http://isap.sejm.gov.pl/ natomiast metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, jest określona w załączniku Nr 7 do powyższego rozporządzenia.

 

 

3. Wymagania dotyczące pomiarów.

 

Zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:

1)  akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2087 z późn. zm.) lub

2)  certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322)

- w zakresie badań, do których są obowiązani.

 

Od powyższej reguły wprowadzony jest wyjątek zawarty w ust. 1a, zgodnie z którym, prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do wykonywania których są obowiązani, we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest  również objęte systemem zarządzania jakością.

 

 

4. Przekazywanie wyników pomiarów.

 

Wyniki okresowych pomiarów hałasu prowadzący instalację i użytkownik urządzenia  przedstawiają organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 149 ustawy POŚ).

Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego jest określony w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) http://isap.sejm.gov.pl/, natomiast układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, jest określony w załączniku Nr 5.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wyniki pomiarów oraz inne dane przekazuje się organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska :

  1. w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,
  2. w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.


Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"