dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
3106
Przepisy dotyczące ochrony środowiska / Przepisy Unii Europejskiej
Wykaz dyrektyw i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w obszarze ochrony środowiska

Wykaz dyrektyw i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w obszarze ochrony środowiska

Lp.

Komponent

 

Nr dyrektywy

lub rozporządzenia

 

Nazwa

 

 

1.

Zintegrowane 

zapobieganie 

i kontrola zanieczyszczeń

 

2008/1/WE

 

Dotyczy  zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

 

 

2.

Powietrze

2003/87/WE

Ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto, zmieniona dyrektywą 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004. oraz z późn.zm.

 

 

3.

2005/33/WE

Odnosząca się do  redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 99/32/WE.

 

 

4.

2009/30/WE

Zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnosząca się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzająca  mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się  do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG.

 

 

5.

94/63/WE

W sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw

 

 

6.

2001/80/WE

W sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania

 

 

7.

99/13/WE

W sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach zmieniona dyrektywą 2004/42/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dn.21 kwietnia w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów

 

 

8.

Odpady

2000/76/WE

W sprawie spalania odpadów

 

 

9.

94/62/WE

W sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

 

 

10.

99/31/WE

W sprawie składowania odpadów

 

 

11.

91/689/EWG[zastąpiona przez dyrektywę 2008/98/WE]

W sprawie odpadów niebezpiecznych

 

 

12.

2006/12/WE

[zastąpiona przez dyrektywę 2008/98/WE]

Ramowa dyrektywa odpadowa

 

 

13.

Rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006

W sprawie przemieszczania odpadów

 

 

14.

2002/96/WE

W sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)

 

 

15.

2000/53/WE

W sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

 

16.

86/278/EWG

W sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie

 

 

17.

2006/21/WE

W sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego

 

 

18.

87/217/EWG

W sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu

 

 

19.

2006/66/WE

W sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG

 

 

20.

96/59/WE

W sprawie usuwania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)

 

 

21.

75/439/EWG

W sprawie usuwania olejów odpadowych

 

 

22.

Ścieki/Woda

2006/11/WE

W sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty

 

 

23.

80/68/EWG

W sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem przez niektóre substancje niebezpieczne

 

 

24.

91/271/EWG

Dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

 

 

25.

91/676/EWG

Dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

 

 

26.

Hałas

2000/14/WE

W sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń  zmieniona dyrektywą 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.2005 r.

 

 

27.

2002/49/WE

Odnosząca się do oceny i zarządzanPortal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"