dodaj do ulubionych mapa servisu strona główna
szukaj
1619
Mapa Serwisu
Sankcje karne
Informacje ogólne
Wstrzymania działalności/użytkowania
Kary pieniężne
Odpady
sprawozdawczość PRTR
W transgranicznym przemieszczaniu odpadów
Za zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
W systemie handlu uprawnieniami do emisji
Za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzj
Za substancje kontrolowane
Opłaty specjalne
Mandat karny
Zarządzenia pokontrolne
Kara aresztu, pozbawienia lub ograniczenia wolności
Sądy grodzkie
Kontrola WIOŚ
Podmiot kontroli
Przedmiot kontroli
Prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców
Pouczenie
Wykazy i sprawozdawczość
Wykazy o zakresie korzystania ze środowiska
Wyniki pomiarów emisji i ilości pobieranej wody
Sprawozdanie PRTR
Informacja o wytwarzanych odpadach
Karty ewidencji odpadów
Karty przekazania odpadów
Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów
Zbiorcze zestawienie danych o osadach ściekowych
Sprawozdanie o wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę
Sprawozdania o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
Sprawozdanie o należnej opłacie za brak sieci zbierania pojazdów
Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu
Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzęt
Wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie
Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu
Sprawozdanie o wysokości należnej opłat produktowej dla sprzętu
Ewidencja substancji kontrolowanych
Opłaty
Podstawa prawna
Co podlega opłacie
Kto za co wnosi opłaty
Kiedy i gdzie należy wnosić opłaty
Zasady naliczania opłat
Co jest ważne przy wyliczaniu opłat
Opłaty podwyższone
Opłaty podwyższone za wprowadznie gazów lub pyłów do powietrza
Opłaty podwyższone za wprowadzanie ścieków do wód l do ziemi
Opłaty podwyższone za pobór wód
Opłaty podwyższone za składowanie odpadów
Zwolnienia z opłat
Odraczanie i umarzanie opłat
Uwagi i dodatkowe informacje
Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje
Rodzaje
pozwolenie zintegrowane
pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadów
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
Wpis do rejestru działalności regulowanej
instrukcja eksploatacji składowiska odpadów
decyzja o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów
zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów
zezwolenie wstępne dla instalacji odzysku
pozwolenie na budowę składowiska odpadów
zezwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji
pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów
Wnioski o wydanie
Organy właściwe do wydania
Podmiot korzystający ze środowiska


Portal powstał w ramach Projektu PL0100 "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich"